مدیریت فنی و اجرایی

Scan1 copy

” آقای محراب کاویانی  با تحصیلات مهندسی عمران – عمران با سابقه ۱۲ سال هدایت تیم فنی و مهندسی و محاسبات فنی سازه   “