مدیریت عامل

Scan10002

مهندس مهدی ساعی

متولد ۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ لیسانس عمران با سابقه ۲۵ ساله ذر پروژه های ساختمانی و عمرانی………