مدیریت مالی و اداری

” آقای احسان حسین بیک با تحصیلات مهندسی عمران و نقشه برداری و سابقه ۱۲ سال همکاری با مجموعه “