مدیریت تیم طراحی و مدل سازی

” آقای حمیدرضا یگانه مهر با تحصیلات مهندسی طراحی صنعتی  “